© 2009 spravca

zvonica v obci Ľubica

Zvo­ni­ca v obci Ľubi­ca je zakom­po­no­va­ná do hasičs­kej zbroj­ni­ce. Ľubi­ca bola v minu­los­ti veľa­krát pos­ti­hnu­tá požia­rom.
Bliž­šie infor­má­cie o tej­to zvo­ni­ci momen­tál­ne nie sú.
lubica-01