© 2009 spravca lubica-01

zvonica v obci Ľubica

Zvo­nica v obci Ľubica je zakom­po­no­vaná do hasičs­kej zbroj­nice. Ľubica bola v minu­losti veľa­krát pos­ti­hnutá požia­rom.
Bliž­šie infor­má­cie o tejto zvo­nici momen­tálne nie sú.
lubica-01