© 2009 spravca

zvonica v mestskej časti Matejovce

Rene­sanč­ná zvo­ni­ca zo 17. sto­ro­čia v Mate­jov­ciach je význam­nou pamiat­kou pri kos­to­le na Mate­jov­skom námes­tí. Roku 1728 bola reno­vo­vo­va­ná a začiat­kom 19. sto­ro­čia dosta­la kla­si­cis­tic­kú úpra­vu. V tej­to dobe bola nahra­de­ná jej ati­ko­vá výzdo­ba tro­j­u­hol­ní­ko­vým nad­stav­com. V zvo­ni­ci je gotic­ký zvon. Zvo­ni­ca má štvor­co­vý pôdo­rys. V západ­nej čas­ti sa nachá­dza rene­sanč­ný por­tál s oste­ním, zdo­be­ný rast­lin­ným motí­vom.

lite­ra­tú­ra:
Súpis pamia­tok