© 2009 spravca matejovce-06

zvonica v mestskej časti Matejovce

Rene­sančná zvo­nica zo 17. sto­ro­čia v Mate­jov­ciach je význam­nou pamiat­kou pri kos­tole na Mate­jov­skom námestí. Roku 1728 bola reno­vo­vo­vaná a začiat­kom 19. sto­ro­čia dostala kla­si­cis­tickú úpravu. V tejto dobe bola nahra­dená jej ati­ková výzdoba tro­j­u­hol­ní­ko­vým nad­stav­com. V zvo­nici je gotický zvon. Zvo­nica má štvor­cový pôdo­rys. V západ­nej časti sa nachá­dza rene­sančný por­tál s oste­ním, zdo­bený rast­lin­ným motívom.

lite­ra­túra:
Súpis pamiatok