© 2009 spravca podolinec-06-karol-plicka

zvonica v meste Podolínec

Rene­sančná zvo­nica v Podo­línci pochá­dza z roku 1659. Nachá­dza sa v are­áli far­ského kos­tola Nane­bov­za­tia Panny Márie na jeho západ­nej strane. Nízka hra­no­lová veža na štvor­co­vom pôdo­ryse s výraz­nou dvo­j­itou ati­kou s plas­tic­kou sle­pou arka­tú­rou (s frag­men­tami sgra­fít), vykro­je­nými štítmi a hra­nolmi nad zvu­ko­vými arká­do­vými otvormi. Dvo­j­ité a tro­j­ité zvu­kové okná majú pol­kru­hové zakon­če­nie. Veža má na východ­nej strane pri­sta­vané arká­dové pol­kru­hové scho­disko vedúce na poscho­die zvo­nice, kde sa nachá­dza vzácny zvon z roku 1392. Vedľa scho­diska, na stene zvo­nice, je situ­ovaný misijný kríž. Zvlášt­nos­ťou podo­lín­skej zvo­nice je roz­ší­re­nie prízemia.

foto © Marek Solár | foto © Karol Plicka

lite­ra­túra:
Súpis pamiatok