© 2009 spravca

zvonica v meste Podolínec

Rene­sanč­ná zvo­ni­ca v Podo­lín­ci pochá­dza z roku 1659. Nachá­dza sa v are­áli far­ské­ho kos­to­la Nane­bov­za­tia Pan­ny Márie na jeho západ­nej stra­ne. Níz­ka hra­no­lo­vá veža na štvor­co­vom pôdo­ry­se s výraz­nou dvo­j­itou ati­kou s plas­tic­kou sle­pou arka­tú­rou (s frag­men­ta­mi sgra­fít), vykro­je­ný­mi štít­mi a hra­nol­mi nad zvu­ko­vý­mi arká­do­vý­mi otvor­mi. Dvo­j­ité a tro­j­i­té zvu­ko­vé okná majú pol­kru­ho­vé zakon­če­nie. Veža má na východ­nej stra­ne pri­sta­va­né arká­do­vé pol­kru­ho­vé scho­dis­ko vedú­ce na poscho­die zvo­ni­ce, kde sa nachá­dza vzác­ny zvon z roku 1392. Ved­ľa scho­dis­ka, na ste­ne zvo­ni­ce, je situ­ova­ný misij­ný kríž. Zvlášt­nos­ťou podo­lín­skej zvo­ni­ce je roz­ší­re­nie prí­ze­mia.

foto © Marek Solár | foto © Karol Plic­ka

lite­ra­tú­ra:
Súpis pamia­tok