© 2009 spravca spisska-bela-05

zvonica v meste Spišská Belá

Zvo­nica je rene­sančná z konca 18. sto­ro­čia, situ­ovaná na svahu pri kos­tole, so štvor­co­vým pôdo­ry­som, hlad­kou fasá­dou a štít­ko­vou ati­kou, obno­ve­nou začiat­kom 20. sto­ro­čia. Zvo­nica má na stra­nách oto­če­ných v smere pozdĺž­nej osi námes­tia, vo vrch­nej časti tro­j­ité zvu­kové arká­dové otvory.

lite­ra­túra:
Súpis pamiatok