© 2009 spravca

zvonica v meste Spišská Belá

Zvo­ni­ca je rene­sanč­ná z kon­ca 18. sto­ro­čia, situ­ova­ná na sva­hu pri kos­to­le, so štvor­co­vým pôdo­ry­som, hlad­kou fasá­dou a štít­ko­vou ati­kou, obno­ve­nou začiat­kom 20. sto­ro­čia. Zvo­ni­ca má na stra­nách oto­če­ných v sme­re pozdĺž­nej osi námes­tia, vo vrch­nej čas­ti tro­j­i­té zvu­ko­vé arká­do­vé otvo­ry.

lite­ra­tú­ra:
Súpis pamia­tok