© 2009 spravca

zvonica v mestskej časti Spišská Sobota

Zvo­ni­ca v Spiš­skej Sobo­te sto­jí v blíz­kos­ti rím­sko­ka­to­líc­ke­ho far­ské­ho kos­to­la sv. Jura­ja na Sobot­skom námes­tí. Sto­jí východ­ne od pre­sby­té­ria pri pev­nost­nom múre kos­to­la. Je naj­väč­šou spo­me­dzi všet­kých spiš­ských zvo­níc. Kor­dó­no­vú rím­su nahrá­dza oblú­či­ko­vý vlys s kamen­ný­mi kra­kor­ca­mi, obie­ha­jú­ci po obvo­de, kto­rý dodá­va stav­be plas­ti­ci­tu a maleb­nosť. Nad ním sú na troch stra­nách tri veľ­ké zdru­že­né pol­kru­ho­vo zakon­če­né zvu­ko­vé okná. Na západ­nej stra­ne je okno zdvo­je­né. Zo sever­nej stra­ny je pod­sta­va­ná štíh­la val­co­vá vežič­ka s toči­tým scho­diš­ťom. Zvo­ni­cu posta­vil v rokoch 1588–1589 kež­mar­ský maj­ster Ulrich Mate­rer.

http://www.spsobota.szm.com/zvonica.htm

lite­ra­tú­ra:
Súpis pamia­tok