© 2009 spravca spisska-sobota-05

zvonica v mestskej časti Spišská Sobota

Zvo­nica v Spiš­skej Sobote stojí v blíz­kosti rím­sko­ka­to­líc­keho far­ského kos­tola sv. Juraja na Sobot­skom námestí. Stojí východne od pre­sby­té­ria pri pev­nost­nom múre kos­tola. Je naj­väč­šou spo­me­dzi všet­kých spiš­ských zvo­níc. Kor­dó­novú rímsu nahrá­dza oblú­či­kový vlys s kamen­nými kra­kor­cami, obie­ha­júci po obvode, ktorý dodáva stavbe plas­ti­citu a maleb­nosť. Nad ním sú na troch stra­nách tri veľké zdru­žené pol­kru­hovo zakon­čené zvu­kové okná. Na západ­nej strane je okno zdvo­jené. Zo sever­nej strany je pod­sta­vaná štíhla val­cová vežička s toči­tým scho­diš­ťom. Zvo­nicu posta­vil v rokoch 1588–1589 kež­mar­ský maj­ster Ulrich Materer.

http://www.spsobota.szm.com/zvonica.htm

lite­ra­túra:
Súpis pamiatok