© 2009 spravca

zvonica v mestskej časti Stráže pod Tatrami

Strá­že pod Tat­ra­mi, dnes mest­ská časť Pop­ra­du.
Táto zvo­ni­ca nie je v zozna­me NKP. Ten­to zvlášt­ny his­to­ri­zu­jú­ci objekt prav­de­po­dob­ne ešte len čaká na pod­rob­nej­ší pries­kum.