© 2009 spravca straze-pri-poprade-06

zvonica v mestskej časti Stráže pod Tatrami

Stráže pod Tat­rami, dnes mest­ská časť Pop­radu.
Táto zvo­nica nie je v zozname NKP. Tento zvláštny his­to­ri­zu­júci objekt prav­de­po­dobne ešte len čaká na pod­rob­nejší prieskum.