© 2009 spravca

zvonica v mestskej časti Strážky

Zvo­ni­ca pri kos­to­le má zacho­va­lú boha­tú orna­men­tál­nu výzdo­bu. Stav­ba posta­ve­ná na pre­lo­me 16.–17.storočia, boha­tá figu­rál­na sgra­fi­to­vá výzdo­ba je dato­va­ná rokom 1629. Ten sa spo­lu s ini­ciá­la­mi H.B., zacho­val v nápi­se Soli deo HB 1629 Glo­ria. Nápis je umiest­ne­ný na juž­nej stra­ne zvo­ni­ce nad tro­j­i­cou zvu­ko­vých okien. Do pries­to­ru zvo­ni­ce sa vstu­pu­je v úrov­ni prvé­ho nadzem­né­ho pod­la­žia po dre­ve­nom kry­tom scho­dis­ku. Na prí­ze­mí sa nachá­dza ešte jeden vstup do pod­ve­žia. Sta­vi­te­ľom zvo­ni­ce bol Ulrich Mete­rer. Zvo­ni­ca je poscho­do­vá blo­ko­vá so ští­to­vou ati­kou. Vstup na vežu vedie po dre­ve­ných scho­doch. Vo zvo­ni­ci sú zvo­ny z rokov: 1517, 1588, 1642 a hria­deľ z roku 1574.

lite­ra­tú­ra:
Súpis pamia­tok