© 2009 spravca strazky-04

zvonica v mestskej časti Strážky

Zvo­nica pri kos­tole má zacho­valú bohatú orna­men­tálnu výzdobu. Stavba posta­vená na pre­lome 16.-17.storočia, bohatá figu­rálna sgra­fi­tová výzdoba je dato­vaná rokom 1629. Ten sa spolu s ini­ciá­lami H.B., zacho­val v nápise Soli deo HB 1629 Glo­ria. Nápis je umiest­nený na juž­nej strane zvo­nice nad tro­j­i­cou zvu­ko­vých okien. Do pries­toru zvo­nice sa vstu­puje v úrovni prvého nadzem­ného pod­la­žia po dre­ve­nom kry­tom scho­disku. Na prí­zemí sa nachá­dza ešte jeden vstup do pod­ve­žia. Sta­vi­te­ľom zvo­nice bol Ulrich Mete­rer. Zvo­nica je poscho­dová blo­ková so ští­to­vou ati­kou. Vstup na vežu vedie po dre­ve­ných scho­doch. Vo zvo­nici sú zvony z rokov: 1517, 1588, 1642 a hria­deľ z roku 1574.

lite­ra­túra:
Súpis pamiatok