O projekte

Nasle­du­júce stránky chcem veno­vať jedi­neč­ným stav­bám na území Spiša, o kto­rých sa málo kde dá niečo dočí­tať. Nakoľko do dneš­ných čias nebola spra­co­vaná žiadna štú­dia mapu­júca tento feno­mén — pokú­sim sa na tomto mieste vypl­niť biele miesto. Neča­kajte však vyčer­pá­va­júce infor­má­cie ku kaž­dej stavbe. Pôjde skôr o vysta­ve­nie zozbie­ra­ného mate­riálu.
Každý objekt som osobne nav­ští­vil a foto­gra­ficky zdo­ku­men­to­val, žiadny pod­rob­nejší výskum som ale nero­bil. Tak poďme na tie jedi­nečné cirkevno-svetské stavby na území Spiša…