O projekte

Nasle­du­jú­ce strán­ky chcem veno­vať jedi­neč­ným stav­bám na úze­mí Spi­ša, o kto­rých sa málo kde dá nie­čo dočí­tať. Nakoľ­ko do dneš­ných čias nebo­la spra­co­va­ná žiad­na štú­dia mapu­jú­ca ten­to feno­mén — pokú­sim sa na tom­to mies­te vypl­niť bie­le mies­to. Neča­kaj­te však vyčer­pá­va­jú­ce infor­má­cie ku kaž­dej stav­be. Pôj­de skôr o vysta­ve­nie zozbie­ra­né­ho mate­riá­lu.
Kaž­dý objekt som osob­ne nav­ští­vil a foto­gra­fic­ky zdo­ku­men­to­val, žiad­ny pod­rob­nej­ší výskum som ale nero­bil. Tak poď­me na tie jedi­neč­né cir­kev­no-svet­ské stav­by na úze­mí Spi­ša…