zvonica v mestskej časti Spišská Sobota

Zvo­ni­ca v Spiš­skej Sobo­te sto­jí v blíz­kos­ti rím­sko­ka­to­líc­ke­ho far­ské­ho kos­to­la sv. Jura­ja na Sobot­skom námes­tí. Sto­jí východ­ne od pre­sby­té­ria pri pev­nost­nom múre kos­to­la. Je naj­väč­šou …