zvonica v mestskej časti Strážky

Zvo­ni­ca pri kos­to­le má zacho­va­lú boha­tú orna­men­tál­nu výzdo­bu. Stav­ba posta­ve­ná na pre­lo­me 16.–17.storočia, boha­tá figu­rál­na sgra­fi­to­vá výzdo­ba je dato­va­ná rokom 1629. Ten sa spo­lu s …