zvonica v obci Vrbov

Pôvod tej­to zvo­ni­ce sia­ha prav­de­po­dob­ne ku kon­cu 16. sto­ro­čia. Jej rene­sanč­ná úpra­va pochá­dza z roku 1644. Muro­va­ná hra­no­lo­vá stav­ba, zakon­če­ná štít­ko­vou ati­kou. V hor­nej polo­vi­ci …