O Spiši

Región Spiš patrí medzi tie najk­raj­šie na Slo­ven­sku. Vyzna­čuje sa jedi­neč­nou prí­ro­dou, naj­väč­ším počtom národ­ných kul­túr­nych pamia­tok a tiež zacho­vá­va­ním ľudo­vých tradícií.

Spiš (Sce­pus –latin­sky, Zips –nemecky, Sze­pes –maďar­sky), bola od 10. sto­ro­čia osíd­lená nemec­kým etni­kom – tzv. spiš­skí Nemci, ktorí význam­ným spô­so­bom ovpliv­nili tunajší život a kul­túru. Spiš je kle­not­ni­cou pamia­tok, kto­rých ume­lecká úro­veň pre­vy­šuje európ­sky prie­mer. Málo kde na svete sa zacho­valo toľko his­to­ric­kých cen­ností na tak malej plo­che ako tu. Je to výsled­kom živého obchod­ného ruchu, roz­kvetu reme­siel, cechov a ich dielní. Sym­bo­lom Spiša je Spiš­ský hrad – naj­väčší v stred­nej Európe. Spiš nie sú len obce a mestá. Patrí sem aj nesmierne bohat­stvo prí­rod­ných krás – Vysoké Tatry.