O Spiši

Regi­ón Spiš pat­rí medzi tie najk­raj­šie na Slo­ven­sku. Vyzna­ču­je sa jedi­neč­nou prí­ro­dou, naj­väč­ším počtom národ­ných kul­túr­nych pamia­tok a tiež zacho­vá­va­ním ľudo­vých tra­dí­cií.

Spiš (Sce­pus ‑latin­sky, Zips ‑nemec­ky, Sze­pes ‑maďar­sky), bola od 10. sto­ro­čia osíd­le­ná nemec­kým etni­kom – tzv. spiš­skí Nemci, kto­rí význam­ným spô­so­bom ovpliv­ni­li tunaj­ší život a kul­tú­ru. Spiš je kle­not­ni­cou pamia­tok, kto­rých ume­lec­ká úro­veň pre­vy­šu­je európ­sky prie­mer. Málo kde na sve­te sa zacho­va­lo toľ­ko his­to­ric­kých cen­nos­tí na tak malej plo­che ako tu. Je to výsled­kom živé­ho obchod­né­ho ruchu, roz­kve­tu reme­siel, cechov a ich diel­ní. Sym­bo­lom Spi­ša je Spiš­ský hrad – naj­väč­ší v stred­nej Euró­pe. Spiš nie sú len obce a mes­tá. Pat­rí sem aj nesmier­ne bohat­stvo prí­rod­ných krás – Vyso­ké Tat­ry.