zvonica v mestskej časti Matejovce

Rene­sanč­ná zvo­ni­ca zo 17. sto­ro­čia v Mate­jov­ciach je význam­nou pamiat­kou pri kos­to­le na Mate­jov­skom námes­tí. Roku 1728 bola reno­vo­vo­va­ná a začiat­kom 19. sto­ro­čia dosta­la kla­si­cis­tic­kú …