Tag: Ulrich Materer

zvonica v meste Kežmarok

zvonica v meste Kežmarok

Zvo­ni­ca v Kež­mar­ku sa nachá­dza v ohra­de­nom pries­to­re far­ské­ho kos­to­la sv.Kríža. Je naj­star­šou rene­sanč­nou kam­pa­ni­lou na Spi­ši. Pat­rí k našim najk­raj­ším rene­sanč­ným pamiat­kam na Spi­ši. …

 

zvonica v mestskej časti Spišská Sobota

zvonica v mestskej časti Spišská Sobota

Zvo­ni­ca v Spiš­skej Sobo­te sto­jí v blíz­kos­ti rím­sko­ka­to­líc­ke­ho far­ské­ho kos­to­la sv. Jura­ja na Sobot­skom námes­tí. Sto­jí východ­ne od pre­sby­té­ria pri pev­nost­nom múre kos­to­la. Je naj­väč­šou …