Tag: Ulrich Meterer

zvonica v meste Poprad

zvonica v meste Poprad

Zvo­ni­ca v Pop­ra­de so zau­jí­ma­vou rene­sanč­nou ati­kou. Pod­ľa zázna­mov v mest­skej kni­he ju posta­vil maj­ster Ulrich Mete­rer z Kež­mar­ku. Stav­ba bola ukon­če­ná v roku 1592 …

 

zvonica v mestskej časti Strážky

zvonica v mestskej časti Strážky

Zvo­ni­ca pri kos­to­le má zacho­va­lú boha­tú orna­men­tál­nu výzdo­bu. Stav­ba posta­ve­ná na pre­lo­me 16.–17.storočia, boha­tá figu­rál­na sgra­fi­to­vá výzdo­ba je dato­va­ná rokom 1629. Ten sa spo­lu s …