O zvoniciach

Sú to mohutné štvor­boké vežo­vité stavby s tzv. zvu­ko­vými oknami resp. „zvu­ko­vými arká­do­vými otvormi“ v hor­nej časti stavby. Pat­ria k oso­bi­tým sta­veb­ným typom obdo­bia rene­san­cie na východe Slo­ven­ska. V pod­state sú to samos­tatne sto­jace stavby s cha­rak­te­ris­tic­kými štít­ko­vými ati­kami. I keď sa zvo­nice sta­vali zvy­čajne v are­áloch kos­to­lov, neslú­žili cir­kev­ným úče­lom. Mestá ich využí­vali ako strážne veže a pozo­ro­va­teľne, z kto­rých sa v prí­pade nebez­pe­čen­stva, či už pri požiari, živel­ných pohro­mách alebo vojen­ských úto­koch, zvo­ne­ním vyhla­so­val pop­lach.
Sú to jedi­nečné a oje­di­nelé stavby v rámci celej Európy.

Spiš­ské rene­sančné zvo­nice na poš­to­vých známkach