© 2009 spravca

zvonica v obci Vrbov

Pôvod tej­to zvo­ni­ce sia­ha prav­de­po­dob­ne ku kon­cu 16. sto­ro­čia. Jej rene­sanč­ná úpra­va pochá­dza z roku 1644. Muro­va­ná hra­no­lo­vá stav­ba, zakon­če­ná štít­ko­vou ati­kou. V hor­nej polo­vi­ci zosil­ne­ná časť spo­čí­va na kon­zo­lách. V tej­to čas­ti sú osa­de­né dvo­j­ité a tro­j­i­té zvu­ko­vé okná.
Zvo­ni­ca v obci Vrbov vyhra­la v roku 2009 v nadá­cii anke­ty VÚB Pokla­dy môj­ho srd­ca. V inter­ne­to­vom hla­so­va­ní dosta­la 17 433 hla­sov. Sta­la sa tak cel­ko­vým víťa­zom anke­ty. Na svo­ju opra­vu dosta­ne od nadá­cie 67.000 € (2 mil. Sk).

lite­ra­tú­ra:
Súpis pamia­tok

One Comment

  1. Posted 12 apr at 0:08 | #

    zvo­ni­ca sa už aj rekon­štru­uje, dooko­la je leše­nie a zača­lo sa s prá­ca­mi, teším sa veru!

One Trackback

  1. […] úprim­ne teším a obci gra­tu­lu­jem! Bol som sa na zvo­ni­cu pozrieť minu­lý týž­deň a je naozaj v žalost­nom sta­ve (0 […]