© 2009 spravca

zvonica v obci Vrbov

Pôvod tej­to zvo­ni­ce sia­ha prav­de­po­dob­ne ku kon­cu 16. sto­ro­čia. Jej rene­sanč­ná úpra­va pochá­dza z roku 1644. Muro­va­ná hra­no­lo­vá stav­ba, zakon­če­ná štít­ko­vou ati­kou. V hor­nej polo­vi­ci zosil­ne­ná časť spo­čí­va na kon­zo­lách. V tej­to čas­ti sú osa­de­né dvo­j­ité a tro­j­i­té zvu­ko­vé okná.
Zvo­ni­ca v obci Vrbov vyhra­la v roku 2009 v nadá­cii anke­ty VÚB Pokla­dy môj­ho srd­ca. V inter­ne­to­vom hla­so­va­ní dosta­la 17 433 hla­sov. Sta­la sa tak cel­ko­vým víťa­zom anke­ty. Na svo­ju opra­vu dosta­ne od nadá­cie 67.000 € (2 mil. Sk).

lite­ra­tú­ra:
Súpis pamia­tok

One Comment


  1. Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function ereg() in /www/n/z/u107357/public_html/_sub/zvonice/wp-content/themes/autofocus/functions.php:734 Stack trace: #0 /www/n/z/u107357/public_html/_sub/zvonice/wp-content/themes/autofocus/functions.php(692): commenter_link() #1 /www/n/z/u107357/public_html/_sub/zvonice/wp-includes/class-walker-comment.php(179): custom_comments(Object(WP_Comment), Array, 1) #2 /www/n/z/u107357/public_html/_sub/zvonice/wp-includes/class-wp-walker.php(144): Walker_Comment->start_el('', Object(WP_Comment), 1, Array) #3 /www/n/z/u107357/public_html/_sub/zvonice/wp-includes/class-walker-comment.php(139): Walker->display_element(Object(WP_Comment), Array, '2', 0, Array, '') #4 /www/n/z/u107357/public_html/_sub/zvonice/wp-includes/class-wp-walker.php(387): Walker_Comment->display_element(Object(WP_Comment), Array, '2', 0, Array, '') #5 /www/n/z/u107357/public_html/_sub/zvonice/wp-includes/comment-template.php(2182): Walker->paged_walk(Array, '2', 0, 0, Array) #6 /www/n/z/u107357/public_html/_sub in /www/n/z/u107357/public_html/_sub/zvonice/wp-content/themes/autofocus/functions.php on line 734