© 2009 spravca vrbov-06

zvonica v obci Vrbov

Pôvod tejto zvo­nice siaha prav­de­po­dobne ku koncu 16. sto­ro­čia. Jej rene­sančná úprava pochá­dza z roku 1644. Muro­vaná hra­no­lová stavba, zakon­čená štít­ko­vou ati­kou. V hor­nej polo­vici zosil­nená časť spo­číva na kon­zo­lách. V tejto časti sú osa­dené dvo­j­ité a tro­j­ité zvu­kové okná.
Zvo­nica v obci Vrbov vyhrala v roku 2009 v nadá­cii ankety VÚB Poklady môjho srdca. V inter­ne­to­vom hla­so­vaní dostala 17 433 hla­sov. Stala sa tak cel­ko­vým víťa­zom ankety. Na svoju opravu dostane od nadá­cie 67.000 € (2 mil. Sk).

lite­ra­túra:
Súpis pamiatok

One Comment

  1. Posted 12 Apr &Mon, 12 Apr 2010 00:08:38 +000038q0000002010;10 at 0:08 | #

    zvo­nica sa už aj rekon­štru­uje, dookola je leše­nie a začalo sa s prá­cami, teším sa veru!

One Trackback

  1. By Zvonica v obci Vrbov zvíťazila! | TatryBLOG on 6 Dec &Sun, 06 Dec 2009 23:55:34 +000034q0000002009;09 at 23:55

    […] úprimne teším a obci gra­tu­lu­jem! Bol som sa na zvo­nicu pozrieť minulý týž­deň a je naozaj v žalost­nom stave (0 […]