zvonica v meste Podolínec

Rene­sanč­ná zvo­ni­ca v Podo­lín­ci pochá­dza z roku 1659. Nachá­dza sa v are­áli far­ské­ho kos­to­la Nane­bov­za­tia Pan­ny Márie na jeho západ­nej stra­ne. Níz­ka hra­no­lo­vá veža na …