© 2009 spravca poprad-05

zvonica v meste Poprad

Zvo­nica v Pop­rade so zau­jí­ma­vou rene­sanč­nou ati­kou. Podľa zázna­mov v mest­skej knihe ju posta­vil maj­ster Ulrich Mete­rer z Kež­marku. Stavba bola ukon­čená v roku 1592 (v nie­kto­rých kni­hách sa úvá­dza rok 1658). V 17. sto­ročí nie­koľ­ko­krát vyho­rela a bola znovu obno­vená. Reno­vo­vaná bola v rokoch 1924 a 1957. Dvoj­pod­lažná stavba má štvor­cový pôdo­rys, na poschodí má dvoj­dielne a troj­dielne zvu­kové okná. Zakon­čená je ští­to­vou ati­kou. Zvo­nica mala pôvodne sgra­fi­tovú výzdobu a vo výklen­koch apoš­to­lov a pro­ro­kov. Ich stav bol už však taký zlý, že sa pri reštau­ro­vaní v roku 1958 už nedalo nič zachrániť.

lite­ra­túra:
Súpis pamiatok