© 2009 spravca

zvonica v meste Poprad

Zvo­ni­ca v Pop­ra­de so zau­jí­ma­vou rene­sanč­nou ati­kou. Pod­ľa zázna­mov v mest­skej kni­he ju posta­vil maj­ster Ulrich Mete­rer z Kež­mar­ku. Stav­ba bola ukon­če­ná v roku 1592 (v nie­kto­rých kni­hách sa úvá­dza rok 1658). V 17. sto­ro­čí nie­koľ­ko­krát vyho­re­la a bola zno­vu obno­ve­ná. Reno­vo­va­ná bola v rokoch 1924 a 1957. Dvoj­pod­laž­ná stav­ba má štvor­co­vý pôdo­rys, na poscho­dí má dvoj­diel­ne a troj­diel­ne zvu­ko­vé okná. Zakon­če­ná je ští­to­vou ati­kou. Zvo­ni­ca mala pôvod­ne sgra­fi­to­vú výzdo­bu a vo výklen­koch apoš­to­lov a pro­ro­kov. Ich stav bol už však taký zlý, že sa pri reštau­ro­va­ní v roku 1958 už neda­lo nič zachrá­niť.

lite­ra­tú­ra:
Súpis pamia­tok