© 2009 spravca kezmarok-07-krol-plicka

zvonica v meste Kežmarok

Zvo­nica v Kež­marku sa nachá­dza v ohra­de­nom pries­tore far­ského kos­tola sv.Kríža. Je naj­star­šou rene­sanč­nou kam­pa­ni­lou na Spiši. Patrí k našim najk­raj­ším rene­sanč­ným pamiat­kam na Spiši. Jej auto­rom bol miestny sta­vi­teľ Ulrich Mate­rer, ktorý ju posta­vil v rokoch 1586–1591. Táto neveľká stavba štvor­co­vého pôdo­rysu nepre­sa­ho­vala svo­jou hmo­tou výš­kovú úro­veň oko­li­tej zástavby. Jasne čita­teľnú kom­po­zí­ciu cha­rak­te­ri­zuje výrazné hori­zon­tálne dele­nie plôch. Pre­vý­šené prí­ze­mie je hladké, so vstup­ným otvo­rom. Mierne pred­su­nuté poscho­die spo­čí­va­júce na oblúč­ko­vých kon­zo­lách je na všet­kých šty­roch stra­nách archi­tek­to­nicky akcen­to­vané arká­do­vými otvormi typu bifó­ria a tri­fó­ria. Celú stavbu ukon­čuje štít­ková atika. Dôle­žitú úlohu v celej kom­po­zí­cii zohráva bohatá sgra­fi­tová výzdoba, ktorú rea­li­zo­val Hans Bre­chen­zweig.
Masívna hra­no­lová stavba v dol­nej polo­vici bez čle­ne­nia. Horná polo­vica vysa­dená na kon­zo­lo­vom oblú­či­ko­vom vlyse s boha­tou fasá­do­vou sgra­fi­to­vou výzdo­bou. V hor­nej časti tro­j­itá zdru­žená rezo­nančná arkáda s pilas­trami a pol­kru­ho­vými archi­vol­tami. Pod záve­reč­nou štít­ko­vou ati­kou sú sgra­fi­tové slepé arkády, vypl­nené rene­sanč­nými šty­li­zo­va­nými kvetmi. Na čel­nej strane je stredný ati­kový ští­tok so sgra­fi­to­vým erbom a fasá­dový nápis:
IGNEA CONTIGERAT LIBRAE SOL LUCIDUS ASTRA HOC AUTOR QVANDO CONTINUAVIT OPUS


foto © Tomáš Bujna | foto © Karol Plicka

lite­ra­túra:
Súpis pamiatok