© 2009 spravca

zvonica v meste Kežmarok

Zvo­ni­ca v Kež­mar­ku sa nachá­dza v ohra­de­nom pries­to­re far­ské­ho kos­to­la sv.Kríža. Je naj­star­šou rene­sanč­nou kam­pa­ni­lou na Spi­ši. Pat­rí k našim najk­raj­ším rene­sanč­ným pamiat­kam na Spi­ši. Jej auto­rom bol miest­ny sta­vi­teľ Ulrich Mate­rer, kto­rý ju posta­vil v rokoch 1586–1591. Táto neveľ­ká stav­ba štvor­co­vé­ho pôdo­ry­su nepre­sa­ho­va­la svo­jou hmo­tou výš­ko­vú úro­veň oko­li­tej zástav­by. Jas­ne čita­teľ­nú kom­po­zí­ciu cha­rak­te­ri­zu­je výraz­né hori­zon­tál­ne dele­nie plôch. Pre­vý­še­né prí­ze­mie je hlad­ké, so vstup­ným otvo­rom. Mier­ne pred­su­nu­té poscho­die spo­čí­va­jú­ce na oblúč­ko­vých kon­zo­lách je na všet­kých šty­roch stra­nách archi­tek­to­nic­ky akcen­to­va­né arká­do­vý­mi otvor­mi typu bifó­ria a tri­fó­ria. Celú stav­bu ukon­ču­je štít­ko­vá ati­ka. Dôle­ži­tú úlo­hu v celej kom­po­zí­cii zohrá­va boha­tá sgra­fi­to­vá výzdo­ba, kto­rú rea­li­zo­val Hans Bre­chen­zwe­ig.
Masív­na hra­no­lo­vá stav­ba v dol­nej polo­vi­ci bez čle­ne­nia. Hor­ná polo­vi­ca vysa­de­ná na kon­zo­lo­vom oblú­či­ko­vom vly­se s boha­tou fasá­do­vou sgra­fi­to­vou výzdo­bou. V hor­nej čas­ti tro­j­i­tá zdru­že­ná rezo­nanč­ná arká­da s pilas­tra­mi a pol­kru­ho­vý­mi archi­vol­ta­mi. Pod záve­reč­nou štít­ko­vou ati­kou sú sgra­fi­to­vé sle­pé arká­dy, vypl­ne­né rene­sanč­ný­mi šty­li­zo­va­ný­mi kvet­mi. Na čel­nej stra­ne je stred­ný ati­ko­vý ští­tok so sgra­fi­to­vým erbom a fasá­do­vý nápis:
IGNEA CONTIGERAT LIBRAE SOL LUCIDUS ASTRA HOC AUTOR QVANDO CONTINUAVIT OPUS

foto © Tomáš Buj­na | foto © Karol Plic­ka

lite­ra­tú­ra:
Súpis pamia­tok