zvonica v meste Kežmarok

zvonica v meste Kežmarok

Zvo­nica v Kež­marku sa nachá­dza v ohra­de­nom pries­tore far­ského kos­tola sv.Kríža. Je naj­star­šou rene­sanč­nou kam­pa­ni­lou na Spiši. Patrí k našim najk­raj­ším rene­sanč­ným pamiat­kam na Spiši. …

 

zvonica v obci Ľubica

zvonica v obci Ľubica

Zvo­nica v obci Ľubica je zakom­po­no­vaná do hasičs­kej zbroj­nice. Ľubica bola v minu­losti veľa­krát pos­ti­hnutá požia­rom. Bliž­šie infor­má­cie o tejto zvo­nici momen­tálne nie sú.

 

zvonica v mestskej časti Matejovce

zvonica v mestskej časti Matejovce

Rene­sančná zvo­nica zo 17. sto­ro­čia v Mate­jov­ciach je význam­nou pamiat­kou pri kos­tole na Mate­jov­skom námestí. Roku 1728 bola reno­vo­vo­vaná a začiat­kom 19. sto­ro­čia dostala klasicistickú …

 

zvonica v meste Podolínec

zvonica v meste Podolínec

Rene­sančná zvo­nica v Podo­línci pochá­dza z roku 1659. Nachá­dza sa v are­áli far­ského kos­tola Nane­bov­za­tia Panny Márie na jeho západ­nej strane. Nízka hra­no­lová veža na …

 

zvonica v meste Poprad

zvonica v meste Poprad

Zvo­nica v Pop­rade so zau­jí­ma­vou rene­sanč­nou ati­kou. Podľa zázna­mov v mest­skej knihe ju posta­vil maj­ster Ulrich Mete­rer z Kež­marku. Stavba bola ukon­čená v roku 1592 …

 

zvonica v meste Spišská Belá

zvonica v meste Spišská Belá

Zvo­nica je rene­sančná z konca 18. sto­ro­čia, situ­ovaná na svahu pri kos­tole, so štvor­co­vým pôdo­ry­som, hlad­kou fasá­dou a štít­ko­vou ati­kou, obno­ve­nou začiat­kom 20. sto­ro­čia. Zvonica …

 

zvonica v mestskej časti Spišská Sobota

zvonica v mestskej časti Spišská Sobota

Zvo­nica v Spiš­skej Sobote stojí v blíz­kosti rím­sko­ka­to­líc­keho far­ského kos­tola sv. Juraja na Sobot­skom námestí. Stojí východne od pre­sby­té­ria pri pev­nost­nom múre kos­tola. Je najväčšou …

 

zvonica v mestskej časti Stráže pod Tatrami

zvonica v mestskej časti Stráže pod Tatrami

Stráže pod Tat­rami, dnes mest­ská časť Pop­radu. Táto zvo­nica nie je v zozname NKP. Tento zvláštny his­to­ri­zu­júci objekt prav­de­po­dobne ešte len čaká na pod­rob­nejší prieskum.

 

zvonica v mestskej časti Strážky

zvonica v mestskej časti Strážky

Zvo­nica pri kos­tole má zacho­valú bohatú orna­men­tálnu výzdobu. Stavba posta­vená na pre­lome 16.-17.storočia, bohatá figu­rálna sgra­fi­tová výzdoba je dato­vaná rokom 1629. Ten sa spolu s …

 

zvonica v obci Vrbov

zvonica v obci Vrbov

Pôvod tejto zvo­nice siaha prav­de­po­dobne ku koncu 16. sto­ro­čia. Jej rene­sančná úprava pochá­dza z roku 1644. Muro­vaná hra­no­lová stavba, zakon­čená štít­ko­vou ati­kou. V hor­nej polovici …