zvonica v meste Kežmarok

zvonica v meste Kežmarok

Zvo­ni­ca v Kež­mar­ku sa nachá­dza v ohra­de­nom pries­to­re far­ské­ho kos­to­la sv.Kríža. Je naj­star­šou rene­sanč­nou kam­pa­ni­lou na Spi­ši. Pat­rí k našim najk­raj­ším rene­sanč­ným pamiat­kam na Spi­ši. …

 

zvonica v obci Ľubica

zvonica v obci Ľubica

Zvo­ni­ca v obci Ľubi­ca je zakom­po­no­va­ná do hasičs­kej zbroj­ni­ce. Ľubi­ca bola v minu­los­ti veľa­krát pos­ti­hnu­tá požia­rom. Bliž­šie infor­má­cie o tej­to zvo­ni­ci momen­tál­ne nie sú.

 

zvonica v mestskej časti Matejovce

zvonica v mestskej časti Matejovce

Rene­sanč­ná zvo­ni­ca zo 17. sto­ro­čia v Mate­jov­ciach je význam­nou pamiat­kou pri kos­to­le na Mate­jov­skom námes­tí. Roku 1728 bola reno­vo­vo­va­ná a začiat­kom 19. sto­ro­čia dosta­la kla­si­cis­tic­kú …

 

zvonica v meste Podolínec

zvonica v meste Podolínec

Rene­sanč­ná zvo­ni­ca v Podo­lín­ci pochá­dza z roku 1659. Nachá­dza sa v are­áli far­ské­ho kos­to­la Nane­bov­za­tia Pan­ny Márie na jeho západ­nej stra­ne. Níz­ka hra­no­lo­vá veža na …

 

zvonica v meste Poprad

zvonica v meste Poprad

Zvo­ni­ca v Pop­ra­de so zau­jí­ma­vou rene­sanč­nou ati­kou. Pod­ľa zázna­mov v mest­skej kni­he ju posta­vil maj­ster Ulrich Mete­rer z Kež­mar­ku. Stav­ba bola ukon­če­ná v roku 1592 …

 

zvonica v meste Spišská Belá

zvonica v meste Spišská Belá

Zvo­ni­ca je rene­sanč­ná z kon­ca 18. sto­ro­čia, situ­ova­ná na sva­hu pri kos­to­le, so štvor­co­vým pôdo­ry­som, hlad­kou fasá­dou a štít­ko­vou ati­kou, obno­ve­nou začiat­kom 20. sto­ro­čia. Zvo­ni­ca …

 

zvonica v mestskej časti Spišská Sobota

zvonica v mestskej časti Spišská Sobota

Zvo­ni­ca v Spiš­skej Sobo­te sto­jí v blíz­kos­ti rím­sko­ka­to­líc­ke­ho far­ské­ho kos­to­la sv. Jura­ja na Sobot­skom námes­tí. Sto­jí východ­ne od pre­sby­té­ria pri pev­nost­nom múre kos­to­la. Je naj­väč­šou …

 

zvonica v mestskej časti Stráže pod Tatrami

zvonica v mestskej časti Stráže pod Tatrami

Strá­že pod Tat­ra­mi, dnes mest­ská časť Pop­ra­du. Táto zvo­ni­ca nie je v zozna­me NKP. Ten­to zvlášt­ny his­to­ri­zu­jú­ci objekt prav­de­po­dob­ne ešte len čaká na pod­rob­nej­ší pries­kum.

 

zvonica v mestskej časti Strážky

zvonica v mestskej časti Strážky

Zvo­ni­ca pri kos­to­le má zacho­va­lú boha­tú orna­men­tál­nu výzdo­bu. Stav­ba posta­ve­ná na pre­lo­me 16.–17.storočia, boha­tá figu­rál­na sgra­fi­to­vá výzdo­ba je dato­va­ná rokom 1629. Ten sa spo­lu s …

 

zvonica v obci Vrbov

zvonica v obci Vrbov

Pôvod tej­to zvo­ni­ce sia­ha prav­de­po­dob­ne ku kon­cu 16. sto­ro­čia. Jej rene­sanč­ná úpra­va pochá­dza z roku 1644. Muro­va­ná hra­no­lo­vá stav­ba, zakon­če­ná štít­ko­vou ati­kou. V hor­nej polo­vi­ci …